Bài tuyên truyền 78 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2023)

18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023)

anh tin bai

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2023)

18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023)

 

     Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa vùng lên đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm phong kiến và thực dân, thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an Việt Nam chính thức ra đời, trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

      Ra đời từ ngày đầu của Cách mạng Tháng Tám, được Đảng và Bác Hồ thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện, được cán bộ nhân dân tin yêu giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

      Trải qua chặng đường lịch sử 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CAND đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là:

      Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. CAND từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi. CAND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khách quan. Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

      Với những thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, lực lượng CAND đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 3 Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng CAND, 9 Huân chương Sao Vàng tặng các lực lượng trong CAND, 3 Huân chương Sao Vàng tặng 03 cá nhân; 01 Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng CAND, 88 Huân chương Hồ Chí Minh tặng Công an các đơn vị, địa phương; 10 Huân chương Hồ Chí Minh tặng cán bộ, chiến sĩ CAND. 663 lượt tập thể, 380 cán bộ, chiến sĩ CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND; 1 tập thể và 1 cán bộ CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và hàng ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAND được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể, cán bộ chiến sỹ CAND được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.

      Những chiến công và sự trưởng thành của lực lượng Công an trong quá trình 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ấy, đều gắn liền với sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Ngày 19/8 trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là dịp tổng kết, đánh giá phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đồng thời cũng là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ sở.

      Lực lượng CAND đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-Ttg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể (qua thực hiện nghị quyết liên tịch), phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

      Qua 18 năm triển khai thực hiện, “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, liên tục đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng. Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”... thực sự đã tạo được sức hút, sự lan tỏa và hiệu quả to lớn.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền xã nhà luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn .

Lực lượng công an từ xã được củng cố về số lượng và chất lượng,. lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở  địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,.... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng các khu vực dân cư văn hoá không có tai, tệ nạn xã hội .

Các thôn đã duy trì, củng cố hoạt động hoạt động  của 03 mô hình phong trào đó là: “Thôn, xóm an toàn về ANTT”, “quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “Phản bác đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch”, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả 02 mô hình phong trào: “Camera an ninh” và “Zalo an ninh”.Trong năm công an xã đã tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

      Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

      Ôn lại truyền thống vẻ vang 78 năm của lực lượng Công an nhân dân và thiết thực kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, mỗi người dân xã Gia Vượng hãy là một cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. phấn đấu xây dựng xã Gia Vượng đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

                                                                                                                                                                      Bài và ảnh: ĐHH

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 1 236
  • Tất cả: 62396
Đăng nhập